Home > Knižnica > Knihy

Knihy

I keď malo mesto Košice už veľmi skoro vo svojom vývoji ako člen najdôležitejších hornouhorských mestských spolkov veľký vplyv na regionálnu, uhorskú a nadregionálnu politiku, nikdy vo svojej histórii nebolo v skutočnosti metropolou (ako napríklad Budapešť alebo Viedeň). Napriek tomu sa v jeho minulosti vyskytujú príslušné atribúty, ktoré ho stavajú na výnimočnú úroveň. Popri prechodne existujúcej politickej moci a hospodárskej prosperite malo predovšetkým nadregionálnu funkciu ako „mesto vzdelania“: reformátori, protireformátori a osvietenci, jezuitská univerzita a z nej neskôr vzniknutá Kráľovská akadémia s jej právnickou a filozofickou fakultou produkovali bohaté vedomosti a písomnosti. Zatiaľ čo spočiatku prevažovala latinčina, čoskoro získali na význame nemčina a maďarčina, a napokon v menšom rozsahu slovenčina. Toto platí predovšetkým v 19. storočí pre autorov beletrie a ľudovú literatúru.

Tomu zodpovedajúc ponúka náš malý výber zdigitalizovaných kníh časový aj tematický prierez – z 18. až po začiatok 20. storočia sa tu nachádzajú diela z oblasti teológie a náboženskej ľudovej literatúry, svetskej ľudovej literatúry, beletrie a poézie, z práva, vlastivedy a dejín krajiny, dejín mesta, stavebných dejín a kultúry všedného života.

Naša digitálna kolekcia bola zostavená z fondov z Verejnej knižnice Jána Bocatia (Košice), Viedenskej mestskej knižnice, Berlínskej štátnej knižnice a Knižnice Martina Opitza (Herne).